**** Pokládka zámkovej dlažby  ****                           AKCIA >  ****  Vymývaná dlažba **** < AKCIA                           AKCIA >  ****  Betónové drevo **** < AKCIA


Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru


Článok 1: Úvodné ustanovenia


1.1 Spoločnosť DOKA, s.r.o. so sídlom Kaštieľska 650/8, Špačince 919 51, IČO: 36267350, zapísaná v obchodnom registri na okresnom súde v Trnave, oddiel sro, vložka číslo 15636/T (ďalej len „predávajúci“) vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru (ďalej len „VOP“ alebo „podmienky“). VOP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a jeho zákazníkmi vznikajúce pri predaji tovaru. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a zákazníkom a sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v prevádzkových priestoroch Predávajúceho a v elektronickej forme na internetovej stránke http://www.vymyvanadlazba.sk

1.2 VOP sú záväzné pre všetky zmluvné strany, t.j. účastníkov záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä obchodného zákonníka, občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.

Článok 2: Definície pojmov


2.1 Tovar znamená tovar, ktorý predávajúci aktuálne ponúka na predaj zákazníkom, najmä vymývaná dlažba, dekoratívne dlažby. kvetináče, cestné a chodníkové zábrany, striešky múrikové, odvodňovacie žľaby, mestský mobiliár, dekoratívne prvky.
konkrétny druh tovaru, ktorého predaj je predmetom príslušného záväzkového vzťahu, je vždy presne definovaný v zmluve a/alebo objednávke.

2.2 Zákazník znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má záujem o kúpu tovaru.

2.3 Objednávka znamená písomnú alebo elektronickú objednávku tovaru, ktorú zaslal zákazník predávajúcemu.

2.4 Zmluva je kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a zákazníkom, ktorej predmetom je záväzok predávajúceho dodať zákazníkovi tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a záväzok zákazníka zaplatiť za tovar kúpnu cenu. Zmluva je uzatvorená okamihom akceptácie objednávky zo strany predávajúceho. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto VOP.

2.5 Zmluvné strany znamenajú predávajúceho a zákazníka spoločne, zmluvná strana znamená ktorúkoľvek z nich.

2.6 Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení.

2.7 Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení.

2.8 Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

2.9 Cenník znamená aktuálny cenník tovaru.

Článok 3: Objednávanie Tovaru


3.1 Zadanie objednávky. Zákazník objednáva tovar prostredníctvom objednávky, ktorá musí obsahovať presnú identifikáciu zákazníka (pri fyzických osobách - nepodnikateľoch v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, príp. e-mail, pri fyzických osobách - podnikateľoch v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ/IČ DPH, číslo zápisu v živnostenskom alebo inom registri, telefónne číslo, príp. e-mail a pri právnických osobách obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, číslo zápisu v obchodnom registri, telefónne číslo, príp. e-mail) a presné určenie požadovaného druhu, množstva a akosti tovaru a prípadne aj ďalšie náležitosti potrebné na riadne vybavenie objednávky, a to najmä termín a miesto dodania tovaru. Objednávka, ktorá nebude mať minimálne základné obsahové náležitosti, nebude vybavená. Tovar je možné zakúpiť priamo v mieste prevádzky.

3.2 Uzatvorenie zmluvy. Predávajúci po doručení objednávky od zákazníka preverí jej obsahové náležitosti a zistí dostupnosť požadovaného tovaru. Ak je zákazníkom požadovaný tovar k dispozícii v termíne uvedenom v objednávke, alebo ak termín dodania nie je uvedený v objednávke, v termíne podľa týchto VOP a/alebo Zmluvy, predávajúci objednávku akceptuje a akceptáciu oznámi zákazníkovi telefonicky alebo elektronickou poštou a momentom doručenia akceptácie objednávky je uzatvorená zmluva, ktorá je záväzná pre obe zmluvné strany. V opačnom prípade zákazníkovi predávajúci oznámi nedostupnosť tovaru alebo predpokladaný neskorší termín dodania tovaru a požiada zákazníka o jeho vyjadrenie. Zákazník je povinný sa k predpokladanému neskoršiemu termínu dodania tovaru vyjadriť najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia predávajúceho, v opačnom prípade sa má za to, že objednávka bola stornovaná.

3.3 Záloha na kúpnu cenu. Predávajúci je oprávnený v odôvodnených prípadoch požadovať od zákazníka zálohu na kúpnu cenu za ním objednaný tovar alebo platbu vopred.

3.4 Storno objednávky. Zákazník má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej akceptáciou zo strany predávajúceho. Po akceptácii objednávky ju môže zákazník stornovať iba v prípade, ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. V prípade stornovania akceptovanej objednávky je zákazník povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody najmä v prípade, ak v súvislosti so zaobstaraním tovaru bol Predávajúci nútený vynaložiť preukázateľné náklady.
Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku alebo jej časť najmä v týchto prípadoch:

- Objednávka neobsahuje minimálne základné obsahové náležitosti, a teda nie je možné ju vybaviť,

- Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom sťažila možnosť jeho zadováženia.

3.5 V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník zaplatil zálohu na kúpnu cenu za tovar, bude mu táto záloha prevedená späť bezhotovostným bankovým prevodom na jeho účet alebo zaslaná poštovou poukážkou na jeho adresu v lehote do piatich pracovných dní.

Článok 4: Dodacie podmienky


4.1 Ak v objednávke nebude uvedený požadovaný termín dodania tovaru, dodávka bude podľa dostupnosti jednotlivých produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovaná v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 5 pracovných dní od akceptácie objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom predávajúci oboznámi zákazníka telefonicky alebo elektronickou poštou.

4.2 Súčasťou tovaru nie je jeho inštalácia, ak nie je výslovne dohodnuté inak.

4.3 S tovarom je zákazníkovi vždy odovzdaný daňový doklad, ktorý je zároveň dodacím listom, a podľa povahy tovaru aj návod na používanie .

Článok 5: Cena za Tovar


5.1 Cena za tovar je určená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Presná výška ceny jednotlivých položiek tovaru v aktuálnej ponuke predávajúceho je uvedená v aktuálnom cenníku. Cena tovaru podľa zmluvy sa vypočíta podľa jednotlivých položiek cenníka a množstva a druhu objednaného tovaru.

5.2 Pokiaľ výslovne nie je uvedené inak, všetky ceny v zmluve a/alebo cenníku sú uvádzané vrátane DPH.

5.3 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny jednotlivých položiek tovaru uvedených v cenníku, a to najmä v prípade zvýšenia cien u jeho dodávateľov a/alebo výrobcov tovaru a/alebo zvýšenia nákladov predávajúceho súvisiacich s obstaraním príslušných položiek .

5.4 Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke.

5.5 Zmena Cenníka nemá žiaden vplyv na skôr akceptované objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.

Článok 6: Platobné podmienky


6.1 Pri osobnom odbere tovaru v mieste prevádzky predávajúceho môže zákazník za tovar zaplatiť pri prevzatí.

6.2 Za dodanie tovaru je možné zaplatiť bankovým prevodom vopred, pričom tovar bude vydaný zákazníkovi až po pripísaní kúpnej ceny za tovar na bankový účet predávajúceho. Zákazník sa pri prevzatí tovaru v takom prípade preukáže preukazom totožnosti, v prípade právnických osôb aj výpisom z obchodného registra a príp. plnomocenstvom, ak preberajúca osoba nebude oprávnená podľa výpisu z obchodného registra konať v mene príslušnej právnickej osoby, a kópiou prevodného príkazu zadaného v banke.

6.3 V ojedinelých prípadoch predávajúci umožní odber tovaru aj na faktúru, a to najmä v prípade stálych zákazníkov. Zákazník sa v takom prípade zaväzuje uhradiť Predávajúcemu fakturovanú kúpnu cenu za tovar najneskôr do 7 dní odo dňa dodania tovaru, ak vo faktúre predávajúceho nie je uvedené inak.

6.4 V prípade omeškania zákazníka s úhradou fakturovanej sumy je predávajúci oprávnený požadovať od zákazníka zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a pri omeškaní presahujúcom 15 dní je predávajúci oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej sumy, neumožniť zákazníkovi ďalšie objednávky tovaru a už akceptované objednávky nerealizovať, pričom v tomto prípade sa predávajúci nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností.

Článok 7: Záruky, reklamácie


7.1 Záručná doba. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar pri jeho prevzatí zákazníkom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli po prevzatí tovaru zákazníkom v dôsledku neodbornej manipulácie s tovarom, v dôsledku používania tovaru na iný účel, než na ktorý je určený, v dôsledku poškodenia spôsobeného zákazníkom alebo akoukoľvek treťou osobou a v dôsledku prípadov vyššej moci (prírodné katastrofy a pod.).

7.2 Uplatnenie reklamácie. Pri prevzatí tovaru je zákazník povinný tovar dôkladne prehliadnuť, s cieľom zistiť potenciálne vady množstva, akosti a vyhotovenia. Pri zistení vady na tovare je zákazník povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od zistenia vady, uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Reklamáciu môže uplatniť osobne, alebo e-mailom. ak bol tovar dodaný v rozpore so zmluvou, predávajúci dodá zákazníkovi chýbajúce množstvo tovaru, príp. dodá Zákazníkovi náhradný tovar v akosti a vyhotovení zodpovedajúcom zmluve.Ak sa vada na dodanom tovare prejaví až neskôr, zákazník uplatňuje reklamáciu u predávajúceho.

7.3 Vybavenie reklamácie. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na prípadné odborné posúdenie vady servisným technikom . Predávajúci resp. servisný technik na základe obhliadky tovaru vystaví vyjadrenie o vade, na ktorom je popísaná vada tovaru (či už opraviteľná alebo nie). Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

7.4 Nároky z vád Tovaru.

7.5.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie .

7.5.2 Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

7.5.3 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

7.5.4 Ak sa na tovare opätovne vyskytla tá istá vada , alebo väčší počet vád súčasne, má zákazník počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt vád po výmene znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

7.5.5 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

7.6 Všeobecné reklamačné podmienky. Pri predkladaní tovaru na záručnú reklamáciu musia byť splnené nasledovné podmienky:

- je predložený doklad o zaplatení kúpnej ceny za tovar (faktúra resp. pokladničný blok),

- je predložený reklamovaný tovar (ak to jeho povaha pripúšťa).

7.7 Výmena reklamovaného tovaru v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne.

7.8 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Článok 8: Rozdiel vo farbe


8.1 Dlažby a betónové výrobky sa vyrábajú z prírodných materiálov, preto sa u nich môžu vyskytnúť rozdiely vo farebnosti. Spôsobuje ho farba kameniva ako aj farba cementu. Táto skutočnosť sa nedá ovplyvniť. Pri pokládke odporúčame použiť dlažbu z viacerých paliet.

Článok 9: Spoločné ustanovenia


9.1 Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

9.2 Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa príslušných právnych predpisov alebo dohody zmluvných strán urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany. zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni jej odoslania. Podania, ktoré je možné v súlade s týmito VOP urobiť elektronicky (elektronickou poštou), sa budú považovať za doručené v deň ich odoslania, ak boli odoslané v pracovný deň do 16.00 hod.

Článok 10: Záverečné ustanovenia


10.1 V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

10.2 v Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto Podmienok, pričom o zmenách bezodkladne informuje zákazníkov na webovej stránke http://www.vymyvanadlazba.sk.


Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.Januára 2012.

Všeobecné obchodné podmienky (152kB PDF)

| O nás | Produkty | Akcia | Fotogaléria | Videogaléria | Referencie | Cenník | Obchodné podmienky | Kontakt |

© 2017 Všetky práva vyhradené VYBET s.r.o.,